Skip to content Skip to footer

ALGEMENE
VERKOOPSVOORWAARDEN
DE CONTENT STUDIO

1. Toepassing en afwijking
 1. Al onze diensten, prestaties en bijbehorende goederen worden geleverd onder toepassing van onderhavige Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere, ook schriftelijk geformuleerde, voorwaarden vanwege de klant.
 2. Afwijkende bedingen zijn slechts geldig mits voorafgaand akkoord tussen de partijen, schriftelijk opgesteld en ondertekend door twee onzer zaakvoerders.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele (algemene) bestel- of factuurvoorwaarden van de Klant.

2. Prijsraming

Onze prijsramingen, offertes, onder welke benaming ook, hebben een uitsluitend informatief karakter en zijn niet bindend.

3. Overeenkomst
 1. De Overeenkomst heeft betrekking op de overeenkomst aangegaan tussen de Klant en De Content Studio met betrekking tot de goederen en/of diensten aangeboden door De Content Studio.
 2. De Overeenkomst dient aangezien worden als aanvaard tussen de partijen wanneer wij bij het opnemen van de opdracht of de bestelling overgegaan zijn tot uitvoering of schriftelijk ons akkoord hebben bevestigd.
 3. Elke annulering of wijziging aan een Overeenkomst, opdracht of bestelling dient schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan De Content Studio.
 4. Geen enkele wijziging of annulering van een Overeenkomst is geldig, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door De Content Studio werd aanvaard en bevestigd.

4. Leveringstermijnen

Behoudens anders luidende en geschreven aanduidingen zijn leveringstermijnen bij benadering uitgedrukt en geenszins bindend.

5. Aansprakelijkheid
 1. Alle gevallen van overmacht, hetzij elke andere onvoorziene omstandigheid buiten onze wil, voorkomend zowel binnen als buiten onze onderneming, die ons in de onmogelijkheid stellen onze verbintenissen geheel of gedeeltelijk na te leven, heffen onze verantwoordelijkheid terzake op en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding, zonder evenwel  de annulatie van de opdracht tot gevolg te kunnen hebben.

 2. De Klant is in elk geval verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem aangeleverde teksten, beelden en foto’s. De Content Studio kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, vorm of wettelijkheid, of de eventuele onjuistheid van het materiaal aangeleverd door de Klant. De Klant zorgt steeds in het geval van aanlevering van tekst en/of beeld dat deze vrij zijn van bezwarende rechten (zoals, maar niet beperkend tot, Portret-, Intellectuele Eigendoms- & Auteursrechten) en dat deze door De Content Studio mogen ingezet worden in opdrachten die publiek worden gemaakt, zoals reclamecampagnes, folders, magazines, video’s en geluidsopnames voor promotionele doeleinden. De Content Studio zal noch rechtstreeks noch onrechtstreeks aan de Klant of enige derde enige vergoeding terzake dienen te betalen. De Klant zal De Content Studio volledig vrijwaren en schadeloosstellen voor alle aanspraken, in of buiten rechte, van enige derde in dit verband.

 3. De Klant garandeert dat de uitvoering van de opdracht, het aangeleverde materiaal en de inhoud ervan in overeenstemming zullen zijn met de toepasselijke wetgeving (met inbegrip van eventuele zelfregulering, codes of conduct etc.) en niet in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden. In geval van twijfel over de toepassing van deze wetgeving zal de Klant contact opnemen met De Content Studio. Dergelijk overleg met De Content Studio doet evenwel geen afbreuk aan de eindverantwoordelijkheid van de Klant wat de naleving van de wetgeving betreft.

 4. De Klant zal De Content Studio volledig vrijwaren en schadeloosstellen voor alle aanspraken, in of buiten rechte, van derden als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen vervat in deze Algemene Voorwaarden door de Klant. De Klant zal elk bedrag, inclusief rente en kosten, betalen dat De Content Studio zou moeten betalen voor ontoelaatbare of onrechtmatige advertenties of gebruik van tekst/beeld/foto’s aangeleverd door de Klant.
 5. Voor fouten begaan door onze leveranciers aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid.

 6. Specifiek aanvaardt de Klant afwijkingen met betrekking tot de kwaliteit, kleuren en afmetingen van advertenties die eigen zijn aan de aard van het gebruikte medium, de reproductie en de gebruikte (druk)techniek.
 7. In alle gevallen waarin De Content Studio aansprakelijk wordt gesteld, zal haar aansprakelijkheid tegenover de Klant beperkt zijn tot het bedrag waarvoor de opdracht, respectievelijk het niet of niet juist uitgevoerde gedeelte van de opdracht, is aangegaan.

 8. Verzendingen of vervoer geschiedt op kosten en voor risico van de klant.

6. Voorontwerp

Om aanvaardbaar te zijn, dienen aanmerkingen of correcties of ter voor inzage gegeven ontwerpen ons binnen de 48 uur toe te komen.

7. Aanvaarding
 1. De door ons geleverde prestaties, goederen of diensten worden geacht te zijn aanvaard wanneer geen schriftelijk protest is ingediend binnen de 8 dagen na levering.

 2. Als levering wordt aangezien het ter beschikking stellen aan de klant van prestaties, goederen of diensten, geheel of in onderdelen, op onze kantoren.

 3. Indien de samenwerking of opdracht om welke reden ook voortijdig wordt beëindigd, zullen de door De Content Studio gedragen en/of gemaakte productiekosten volledig kunnen worden verhaald op de Klant.

8. Voorbehoud rechten
 1. Auteursrechten inzake uitgevoerde opdrachten blijven ons voorbehouden.

 2. Alle werken ontworpen door De Content Studio blijven haar eigendom en zijn beschermd door de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten. Indien de Klant deze werken via een derde wenst te laten exploiteren, zal er voor deze exploitatie een afzonderlijke, overeen te komen vergoeding door de Klant aan De Content Studio dienen te worden betaald.

 3. Reproductie- en/of aanwendingsrecht wordt slechts overgedragen mits voorafgaand en schriftelijk akkoord van onzentwege.

 4. Merken, tekeningen, foto’s, teksten en modellen, in opdracht van de klant gerealiseerd, worden overgedragen onder in bijzondere overeenkomst gestipuleerde voorwaarden.    

9. Facturen
 1. Facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer geen schriftelijk protest is ingediend binnen 8 dagen na datum van uitgifte. Onze facturen zijn betaalbaar te Lichtaart, binnen 30 dagen na factuurdatum per overschrijving op de rekening van De Content Studio zoals aangegeven op de factuur.

 2. Op niet betaalde en vervallen factuurbedragen is zonder enige ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 1,25% per maand vanaf de vervaldag.

 3. In geval van niet-betaling door de klant van enige factuur van De Content Studio op de vervaldag, wordt het saldo van alle andere facturen van De Content Studio aan de Klant, zelfs wanneer deze nog niet opeisbaar zouden zijn, onmiddellijk, automatisch en zonder ingebrekestelling opeisbaar. In zulk geval zal De Content Studio het recht hebben om de uitvoering van de opdracht of enige andere overeenkomst met de Klant op te schorten, met voorbehoud van alle rechten van De Content Studio en zonder enige schadevergoeding voor de Klant.

 4. Wanneer een factuur 30 dagen na de vervaldag onbetaald is gebleven, wordt zonder voorafgaande ingebrekestelling, en door het enkel verstrijken van de termijn, een forfaitair overeengekomen schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 150 euro en onverminderd de lopende verwijlintresten.

 5. De aanrekening van deze schadevergoeding wordt aangezegd per aangetekende brief.

10. Betwistingen
 1. Iedere kennisgeving met betrekking tot een opdracht moet schriftelijk gebeuren, in het Nederlands of Engels, en moet per koerier of per aangetekend schrijven worden verzonden of persoonlijk worden afgegeven op de zetel van De Content Studio. Deze kennisgeving wordt geacht te zijn gebeurd op de derde werkdag na de datum van verzending.

 2. De Content Studio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van haar verplichtingen onder een Overeenkomst indien deze niet-nakoming wordt veroorzaakt door onvoorzienbare omstandigheden buiten de redelijke controle van De Content Studio zoals, maar niet beperkt tot, explosies, brand, overstromingen, terrorisme, oorlog, vijandigheden, ongevallen, vertragingen in leveringen of niet-leveringen door leveranciers van De Content Studio, netwerkstoringen, storingen of defecten van machines, stakingen of arbeidsonrust, verplichtingen als gevolg van gerechtelijke uitspraken, pandemieën of maatregelen van overheidsinstanties. In geval van een dergelijke overmachtsituatie worden de verplichtingen van De Content Studio opgeschort. Indien de overmacht langer dan drie maanden duurt, zijn zowel De Content Studio als de Klant gerechtigd, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij te ontbinden.

 3. Indien een bepaling van de opdracht, overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of niet afdwingbaar wordt verklaard, wordt de opdracht, overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden geacht met terugwerkende kracht te zijn aangepast op zodanige wijze en voor zoveel als nodig opdat de betrokken rechtbank de betrokken bepaling en de andere bepalingen van de opdracht, overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden als geldig en afdwingbaar beschouwt en opdat de initiële bedoeling van de betrokken bepaling voor zoveel als mogelijk wordt behaald en nagestreefd.

 4. De nietigheid of niet afdwingbaarheid van een bepaling van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, die zullen gelden en kunnen worden afgedwongen alsof de nietige of niet afdwingbare bepaling niet was opgenomen in de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden.

 5. In geval van betwisting van enigerlei aard zijn enkel de Rechtbanken van Turnhout bevoegd, tenzij wij er de voorkeur aan geven het geschil voor te leggen aan de bevoegde Rechtbank van de woonplaats van de klant.

 

Go To Top